Informácia o spracúvaní osobných údajov 

Pre informačný systém: IS poskytovanie informácií (projekt Safe Food)

SAFE FOOD APP – údaje o polohe a používanie a manipulácia s aplikáciou SAFE FOOD údaje o polohe

Informácie o polohe

Zhromažďujeme a spracovávame informácie o polohe po zaregistrovaní ako užívateľ služby vodič/kuriér – špeciálna užívateľská rola, relevantná len pre zamestnancov/poskytovateľov služieb rozvozu. V prípade, ak takýto užívateľ – špeciálna rola Vodič / Kuriér – nepoužíva aplikáciu Safe Food, nemonitorujeme polohu daného zariadenia. Cieľom sledovania polohy je poskytnutie základných služby aplikácie Safe Food –  monitorovanie polohy zariadenie pri používaní aplikácie Safe Food na účely sledovania najazdených kilometrov nízko-emisnými vozidlami.
Ak chcete zastaviť sledovanie polohy svojho zariadenia, môžete tak urobiť kedykoľvek úpravou nastavení vášho zariadenia.

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Identifikačné a kontaktné údaje: Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Občianske združenie No Gravity, Oravská 3, 821 09 Bratislava, IČO: 30848415 email: info@mysafefood.eu (ďalej len „prevádzkovateľ“). Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: email: gdpr@mysafefood.eu 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania Účelom spracúvania osobných údajov je: poskytovanie informácií fyzickým osobám v rámci projektu Safe Food Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva. 2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú, sú: fyzické osoby, ktorým je poskytovaná informácia v rámci projektu Safe Food. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, emailová adresa Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmluvný partner (na základe zmluvy) § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom. 3. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva. 4. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (cez web stránku prevádzkovateľa). 5. Doba uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu trvania projektu Safe Food (do r. 2024). 6. Profilovanie Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní. 7. Práva dotknutej osoby Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: gdpr@mysafefood.eu, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. 8. Povinnosť poskytnutia osobných údajov Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí poskytnutie informácie.